#warunki użycia

Warunki Użycia aplikacji NMaps Engine


1.1 §1 Definicje

1. Administrator – Smart Geomatic Leszek Litwin z siedzibą w Polsce Gliwice ul. Owsiana 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw CEIDG, pod numerem NIP: 6311006746
2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która ma dostęp do konta konfiguracyjnego aplikacji oraz osobę, która korzysta z opublikowanych map.
3. Usługi - oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów graficznych i multimedialnych – danych przestrzennych udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w  czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Aplikacji NMaps.
4. Aplikacja lub Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczną NMaps umożliwiająca zasilanie, konfigurację, publikację i przeglądanie opublikowanych map. NMaps to usługa internetowa dostępna w domenie https://www.nmaps.pl. Aplikacja udostępniana jest użytkownikowi w ramach abonamentu miesięcznego.
5. Moduł – część składowa Aplikacji, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po skorzystaniu z linka dostępowego (moduł „Mapy”), lub po zalogowaniu się, poprzedzonego zarejestrowaniem indywidualnego konta użytkownika (Moduł „Studio”).
6. Dane przestrzenne – oznaczają dane dotyczące obiektów przestrzennych w przyjętym układzie współrzędnych, takich jak pliki danych wektorowych i rastrowych udostępniane w aplikacji NMaps.
7. Umowa – oznacza zawartą umowę pomiędzy Smart Geomatic, a Użytkownikiem warunkującą dostęp i korzystanie z konta w aplikacji. 
8. Warunki – zasady określone w niniejszym dokumencie 
9. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub przekazaniu danych za pośrednictwem poczty e-mail, do którego Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu. Wykupione konto warunkuje ilość miejsca na dane, ilość dostępnych map oraz określone funkcjonalności aplikacji.
10. Rejestracja – proces utworzenia konta przeprowadzany online za pomocą formularzy lub odbywający się za pośrednictwem poczty e-mail, po przekazaniu przez Użytkownika danych osobowych. 
11. Dane logowania - oznaczają nazwę użytkownika i hasło wydane Użytkownikowi, dzięki którym ma on dostęp do Konta. 
1.2 § 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu zakres odpowiedzialności Smart Geomatic.
2. Regulamin, określający szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniany jest przez Smart Geomatic na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
3. Korzystanie z portalu internetowego oraz wszelkich produktów i Usług dostarczonych Użytkownikowi przez Smart Geomatic w witrynie internetowej lub z niej pochodzących lub uzyskanych za jej pośrednictwem podlega warunkom Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Smart Geomatic.
4. Umowa pomiędzy użytkownikiem składa się z Warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie Polityki prywatności stosowanych przez Smart Geomatic.
5. Dokumentacja. W ramach podpisanej umowy użytkownik zgadza się na korzystanie z aplikacji zgodnie z dokumentacją użytkownika oraz dokumentacją towarzyszącą.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 § 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Użytkownik musi przyjąć Warunki oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia Użytkownik nie będzie mógł korzystać z oferowanych usług.
2. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków i akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu, w przypadku Modułu „Mapy”.
4. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą zalogowania się Użytkownika do jego indywidualnego Konta po wpisaniu w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL i rozwiązana w przypadku usunięcia Konta, w przypadku Modułu „Studio”.
1.4 § 4 Konto NMaps

1. W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Portalu NMaps lub innych elementów Usług (Moduł „Studio”) Użytkownik jest zobowiązany zarejestrować konto NMaps, co następuje przez dokonanie Rejestracji. Przy rejestracji Konta Użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje.
2. Proces Rejestracji Konta Użytkownika jest realizowany przez Smart Geomatic, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza elektronicznego dostępnego online. W celu dokonania rejestracji Użytkownik przesyła na adres poczty elektronicznej dane Użytkownika takie jak:
a) nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej;
b) adres siedziby przedsiębiorstwa Użytkownika lub adres zamieszkania Użytkownika;
c) NIP przedsiębiorstwa;
d) adres poczty elektronicznej e-mail
3. Po dokonaniu rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika. Użytkownik otrzymuje od Smart Geomatic Dane Logowania, niezbędne do zalogowania się na Konto Użytkownika.
4. Użytkownik jest obowiązany do zabezpieczenia hasła do Konta NMaps i utrzymywania go w tajemnicy.
5. Użytkownik uznaje, że jest odpowiedzialny za wszelkie treści udostępniane w ramach jego Konta NMaps. Smart Geomatic nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i udostępniane w ramach konta Użytkownika.
1.5 § 5 Warunki techniczne

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
a) Hardware (minimalne warunki: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX)
b) połączenie z siecią Internet,
c) przeglądarkę internetową obsługującą technologię WebGL w najnowszej wersji,
d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
2. Smart Geomatic zastrzega, że w przypadku niektórych Usług Aplikacji dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
1.6 § 6 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania aplikacji NMaps w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, szerzącymi pornografię, dyskryminację, totalitaryzm lub terroryzm.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla Użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Smart Geomatic w związku ze świadczeniem Usług jest niezgodne z obowiązującym prawem.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszające podstawowe prawa człowieka lub wolności obywatelskie. W celu uniknięcia wątpliwości nie wolno Użytkownikowi korzystać z Portalu, celem tworzenia baz danych identyfikujących informacje dla dowolnego rządu, naruszającego prawa człowieka, prawa obywatelskie lub swobody obywatelskie osób na podstawie rasy, płci lub tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, religii lub pochodzenia narodowego.

5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści oraz zasilane dane jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
6. Użytkownik uznaje, iż ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Smart Geomatic).
7. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Aplikacji ani Usług.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub wprowadzać ograniczeń w zakresie korzystania z Usług.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów NMaps w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (i niezmodyfikowanej) przeglądarki.
10. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do aplikacji i korzystać z Usług na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług. Wykorzystanie w celach komercyjnych reguluje wybrany typ konta lub oddzielna umowa. 
11. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać licencjonować ani wykorzystywać Usług i Aplikacji w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NMaps. 
12. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszego Regulaminu NMaps zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania czy treści zamieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć treści lub uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie treści naruszających niniejszy Regulamin. 
1.7 § 7 Odpowiedzialność Smart Geomatic
1. Smart Geomatic zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Smart Geomatic nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych lub udostępnianych danych, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Smart Geomatic w oddzielnej umowie.
3. Smart Geomatic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem aplikacji w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
4. Smart Geomatic nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach aplikacji.
5. Smart Geomatic nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach internetowych w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
6. Smart Geomatic nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Warunków.
1.8 § 8 Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści udostępniane na stronach Portalu mogą być opatrzone znakiem "Copyright NMaps. Wszystkie prawa zastrzeżone” lub „Copyright: SMART geomatic. Wszystkie prawa zastrzeżone”.
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Smart Geomatic udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Smart Geomatic, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Użytkownik oświadcza, iż najpóźniej w momencie umieszczenia treści w Portalu posiada pełnię autorskich praw majątkowych do tych treści, Użytkownik oświadcza ponadto, iż rozpowszechniane przez niego treści nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, nie naruszają praw osób trzecich oraz uzyskał wszelkie zgody i zapewnienia niezbędne do należytego wykonania swoich zobowiązań. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronie Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
a. Wraz z dostarczeniem przez Użytkowników plików elektronicznych, zawierających treści objęte ochroną prawno - autorską, Użytkownik każdorazowo udziela niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalenia utworu w pamięci komputera, zwielokrotniania, kopiowania, publicznego wyświetlania utworu, wystawiania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zmiany formatów plików, w jakich utwór będzie udostępniany przez Administratora, umożliwienia pobrania utworu przez osoby trzecie opłaty za możliwość korzystania z utworu, w tym sprzedaż i wynajem, udzielenia dalszych licencji na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym punkcie. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworu, w tym modyfikację i dostosowanie utworu przez osoby trzecie, w tym innych Użytkowników Portalu.
§9 Postanowienia Końcowe, Zmiana Regulaminu
1. Zgodnie z treścią §6 ust. 10 Administrator zastrzega prawo usunięcia jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkownika, które naruszają przepisy powszechnie obowiązujące, prawa osób trzecich jak również naruszają zasady współżycia społecznego. 
2. Administrator zastrzega sobie również prawo do zawieszenia, który narusza warunki niniejszej umowy, jak również prawa osób trzecich oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, celem wyjaśnienia okoliczności naruszeń.
3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika, który pomimo próby wyjaśnienia okoliczności naruszeń umowy nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.
4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto, kierując pod adres ……. swoje oświadczenie w tym zakresie
5. Usunięcie konta, niezależnie od przyczyn, powoduje usunięcie wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu publikacji.
7. Przy pierwszym, od daty wejścia zmian Regulaminu w życie, zalogowaniu się Użytkownika do Portalu zostanie wyświetlony komunikat, w którym Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu.
8. Odmowa akceptacji zostanie poczytana jako wypowiedzenie umowy.